Jumat, 25 Januari 2013

Ater-ater : Geguritan

Mugi-mugi dinten punika panjenengan sadaya tansah binerkahan dening Gusti ingkang Akarya Jagad, saengga taksih karsa mampir wonten blog Bagawan Abiyasa.Panyerat namung saged asung pandonga dhumateng panjenengan sadaya ingkang taksih tansah setya dhateng kabudayan Jawi sarta taksih kersa angleluri murih tansah lestarinipun kabudayan Jawi punika.

Wonten kalodhangan punika kula badhe mbikak laman enggal ingkang kawastanan GEGURITAN. Pamikiran punika amargi pitepangan panyerat kaliyan sadherek saking sisihing bawana sanesipun lumantar facebook. Panjenenganipun tansah nyerat geguritan ingkang miturut penyerat sae manawi kababar kagem sadaya pandemen geguritan lumantar blog punika.


Kamis, 24 Januari 2013

Macapat : ASMARADANA

Sugeng pinanggih malih wonten blog "Bagawan Abiyasa". Wonten kalodhangan punika badhe kaserat salah satunggalipun tembang macapat ingkang kawastanan Asmaradana.

Asmaradana punika nggadhahi paugeran bab Guru Gatra, Guru Wilangan lan Guru Lagu,kados ing ngandhap punika :
Guru Gatra               = 7
Guru Wilangan/Lagu  = 8i; 8a; 8e; 8a; 7a; 8u; 8a

Rabu, 23 Januari 2013

Macapat : SINOM

Macapat SINOM kados ingkang sampun kaserat ing blog sakderengipun bilih werdine inggih punika, manungsa ingkang sampun ngancik dadi kanoman punika kedah saged ngginakaken wekdalipun kangge sinau samukawis minangka sangunipun gesang.

Sinau bab pranatan dalah agama kedah dipun temenaken, awit punika minangka landesan gesang ingkang satuhu. Sinau wonten ing bangku sekolah ugi sageda dipun temenaken, minangka sangu kawruh lan ngelmu ingkang migunani mring pepada.

Kadosdene tuladha tembang macapat SINOM ing ngandhap punika, nyariyosaken bilih kita kaangkah nuladha laku ingkang utama/becik kadosdene Wong Agung Ngeksianda ingkang tumemen anggenipun mersudi sudaning hawa nepsu, akeh laku brata/tarak. Sadaya punika ingkang dipun kajengaken supados njagi maring sesami supados namung kasaenan kemawon ingkang kabangun wonten ing bebrayan.

Senin, 21 Januari 2013

Macapat : KINANTHI

Sugeng pinanggih malih wonten blog "Bagawan Abiyasa". Wonten ing kalodhangan punika, kita badhe sinau salah satunggalipun tembang macapat ingkang kawastanan KINANTHI.

Kinanthi inggih wonten aturan bab Guru Gatra, Guru Wilangan sarta Guru Lagu. Dene aturanipun makaten :
Guru Gatra                       = 6
Guru Wilangan/Guru Lagu  = 8u; 8i; 8a; 8i; 8a; 8i.

Sabtu, 19 Januari 2013

MACAPAT (English)

One of the Javanese culture is Macapat.
Macapat consists of 11 songs. Eleven song tells the story of human life from birth to death.

1. MASKUMAMBANG
Maskumambang song tells the story of the baby. We do not yet know the sex, and babies in the womb in a floating position. MAS meaning of unknown gender, and KUMAMBANG means floating.

2. MIJIL
Mijil means the baby is clearly male or female.

Jumat, 18 Januari 2013

Macapat : MIJIL

Salah satunggale tembang macapat inggih punika MIJIL. Dene tembang macapat MIJIL punika ingggih mawi paugeran Guru Gatra, Guru Wilangan sarta Guru Lagu.

Paugeran punika :
Guru Gatra                         = 6
Guru Wilangan/Guru Lagu = 10i ; 6o ; 10e ; 10i ; 6i ; 6u.

Selasa, 15 Januari 2013

Macapat : MASKUMAMBANG

Nyerat macapat punika mawi aturan Guru Gatra,Guru Wilangan lan Guru Lagu.
Guru Gatra punika cacahing larik utawa gatra saben pada (bhs Indonesia = bait).
Guru Wilangan punika cacahing wanda (bhs Indonesia = suku kata) saben gatra.
Guru Lagu punika tibaning swara ing pungkasaning gatra.

Anadene ana ing tembang macapat MASKUMAMBANG aturan bab Guru Gatra,Guru Wilangan lang Guru Lagu kaya ing ngisor iki :
1. Guru Gatra              = 4
2. Guru Wilangan/Guru Lagu = 12i ; 6a ; 8i ; 8a.

Senin, 14 Januari 2013

Tembang : NGLUHURAKE GUSTI


(Kalagokake kados Prahu Layar, dene syair kagubah saking Masmur 100)

Yo.. kabeh salumahing bumi
Asurak surak memuji mring Gusti
Ngabekti ngarsane Sang Rama
Kalawan ati kebak sukarena

Gusti Yehuwah Pangeran
Allah kang nitahke kita
Padha lumebua liwat gapuranya
Angliwati palataran ambaTembang : KANGEN MARANG GUSTI

(Lagu punika kalagokaken kados lagu Kangen anggitanipun Manthou's, dene syair kagubah saking Masmur 63 : Kangen Marang Gusti Allah)Aduh Gusti kawula kangen Paduka,
ywa nyawaku trus ngorong dhumateng Ndika.
Daging kula trus kangen dhateng  Sang Rama, 
kados siti kang garing kasatan toya

 
Anggen kula tumenga mring Panjenengan, 
klawan nyawang karosan saha kamulyan.
Kadarman Gusti sestu langkung prayogi, 
lathi kula memuji terusing ati.

Sabtu, 12 Januari 2013

MACAPAT (Jawa)

Wonten ing tlatah Jawi, kita anggadahi satunggalipun kabudayan kang kasebat MACAPAT. Ana kang merdeni manawa MACAPAT kuwi MACA PAPAT PAPAT. Bab bener lan orane penulis ora mangerteni kanthi patitis.

Tembang MACAPAT punika wonten 11 cacahipun. Lan manawi kita sinaoni, tembang MACAPAT kang 11 cacahipun punika nggambaraken jejering kawulaning Gusti saka mulane (ana ing sakjeroning guwa garba) dumugi ing alaming pati (kapundhut dening Gusti kang agawe urip). Dene jejering kawulaning Gusti miturut tembang MACAPAT, kira-kira mangkene :

1. MASKUMAMBANG
Tembang Maskumambang nggambarake ananing sang ponang jabang bayi kang kinandhut dening sang Ibu. Dene jabang bayi iki durung kinawruhan lanang utawa wadon. Mas ateges durung kinawruhan jabang bayi kang ana guwa garbane sang Ibu kuwi lanang utawa wadon, dene kumambang kuwi ateges jabang bayi anggone urip ing sajroning guwa garbane sang Ibu kanthi kumambang (ngambang).

Macapat : PANGKUR (Pupute Warsa lan Warsa Enggal)


3          5          5          5,         5          5          3          3
I.          Wus     te -   dhak        ing       ja    -    na  -     lo   -     ka
II.         A     -    ngu   -  man-dhang      swa  -   ra         swar  - ga

3          5          5          6,         1          1          1          1          2          3          21
I.          Ju   -     ru         Sla  -    met      tum -   prap -  e          ki   -     ta         sa   -    mi
II.         Pa   -    ring      pa   -    war  -   tos       ka  -     bi   -     ngah  - an        bu  -     mi
                                     .           .           .           .           .           .
5          6          1          1          1,         1          2          2
I.          Neng-  gih       ki  -      na   -    sih        Sang    Kris  -   tus
II.         Wu  -   jud       tres  -   na        Al  -      lah       tu   -     hu
             .
1          6          5,         5          5          5          45
I.          Pi   -     nang -  ka        Al   -     lah       ki   -     ta
II.         Ngan - tos       ngu  -   tus       Pu    -   tra   -   Nya

5          5       5       6,        6       1        1         1        1        2       3      3
I.          Sung    te   -  tu   -  lung     lan    pe   - pa -  dhang  da  - tan    se  -  mu
II.         Ma   -  ri   -  ngi    wong   pra   -ca   - ya      ten -  trem    ra   -ha   - yu

6          1          1          1          1          1          1          1
I.          Lan      da   -    dos       gon  -   dhel -   an        ki   -     ta
II.         Pa   -    dha      ru   -    ngok  - na        swa  -   ra   -    Nya

1          2          3          1,         2          3          3          2  1
I.          Ju   -     mu  -    jug   mring      kang    Se  -     ja  -      ti
II.         Pa   -    nge   -  ran       a    -     sih     mring     jal   -    miKaanggit : Mas Nung + Bagawan Abiyasa
25 Desember 2012

Macapat : PANGKUR (Wiyose GUSTI)


3          5          5          5,         5          5          3          3
I.          Wus     te -   dhak        ing       ja    -    na  -     lo   -     ka
II.         A     -    ngu   -  man-dhang      swa  -   ra         swar  - ga

3          5          5          6,         1          1          1          1          2          3          21
I.          Ju   -     ru         Sla  -    met      tum -   prap -  e          ki   -     ta         sa   -    mi
II.         Pa   -    ring      pa   -    war  -   tos       ka  -     bi   -     ngah  - an        bu  -     mi
                                     .           .           .           .           .           .
5          6          1          1          1,         1          2          2
I.          Neng-  gih       ki  -      na   -    sih        Sang    Kris  -   tus
II.         Wu  -   jud       tres  -   na        Al  -      lah       tu   -     hu
             .
1          6          5,         5          5          5          45
I.          Pi   -     nang -  ka        Al   -     lah       ki   -     ta
II.         Ngan - tos       ngu  -   tus       Pu    -   tra   -   Nya

5          5       5       6,        6       1        1         1        1        2       3      3
I.          Sung    te   -  tu   -  lung     lan    pe   - pa -  dhang  da  - tan    se  -  mu
II.         Ma   -  ri   -  ngi    wong   pra   -ca   - ya      ten -  trem    ra   -ha   - yu

6          1          1          1          1          1          1          1
I.          Lan      da   -    dos       gon  -   dhel -   an        ki   -     ta
II.         Pa   -    dha      ru   -    ngok  - na        swa  -   ra   -    Nya

1          2          3          1,         2          3          3          2  1
I.          Ju   -     mu  -    jug   mring      kang    Se  -     ja  -      ti
II.         Pa   -    nge   -  ran       a    -     sih     mring     jal   -    miKaanggit : Mas Nung + Bagawan Abiyasa
25 Desember 2012